© E-Websolutions.nl

Fondswerving 1 2 3 4 5 6

3. Beschrijving criteria fondsen voor accommodaties en projecten

Jantje Beton: doelgroep kinderen Accommodaties speeltuingebouw
Max. gift € 5.000,- Lening € 13.500,-

Voor de volgende projecten kunnen subsidies worden aangevraagd:
* Kindervakantie activiteiten schoolvakanties
* Buitenspeelprogramma’s
* Vakantiekampen
* Opknappen buitenspeelvoorzieningen ( speeltuingebouw)
* Jongeren Pers Bureau
* Anders: uitgave publicaties, etc.

Oranje Fonds
Bij het Oranje Fonds kan een financiële bijdrage aangevraagd worden voor:
* projecten, die betrokkenheid, ontmoeting, nieuwe plek in de samenleving te vinden, stimuleren
* Goederen en inrichtingskosten vrijwilligersorganisaties
* Apparatuur, inventaris of gebouwen (stichtingen en verenigingen)
* Projectactiviteiten informele vereniging
Bijdrage € 500,- € 100.000,- max

Vervolgens:
Oranje Fonds geeft geen bijdrage aan activiteiten gericht op sport en spel wel:
* Samen sporten, als middel ter bevordering van sociale cohesie en maatschappelijke participatie
Budget: € 750.000,-

Buurtvoetbaltoernooien samen met Johan Cruyff Foundation:
Stand up Speak up: Anti racisme campagne
Budget: 300.000,-

Multiculturele context:
Budget: € 1,8 miljoen

Stichting Kinderpostzegels Nederland:
Doelgroep: Jeugdwelzijnswerk / -zorg/ -hulpverlening/ -bescherming
Jongerenwerk en praktijkgericht onderzoek

Projecten in kader van:
Preventie, voorlichting, methodiekontwikkeling, onderzoek en innovatie kunnen een subsidie aanvraag indienen.

Subsidies kunnen bij de SKN aangevraagd worden voor:
* Jeugdvakantieweken
* Buitenspeelgelegenheden niet openbaar toegankelijk:
* Instellingen vallen onder Wet voor jeugdhulp/ zorg en gehandicaptenzorg
* Schoolspeelplaatsen van ZMLK- ZMOK, Mytyl, Tyltyl, visueel of auditief gehandicapte kinderen
* Pekoenja, doe activiteiten (12-22 jaar)
* Praktijkgericht onderzoek

Max bijdrage € 2.300

VSB fonds & sport:
Voor de volgende projecten kan in kader van de sport een donatie aangevraagd worden :
* Stimuleren deelname kwetsbare groepen jongeren, ouderen, allochtonen, gehandicapten
in beweging komen en blijven
* Gericht op breedtesport: sportstimulering, werving en opleiding vrijwillig
sportkader, sportaccommodaties, buurtsport, fair play, gehandicapten sport

VBS fonds & Vrije tijd:
In het kader van vrije tijd kan een aanvraag ingediend worden door:
* Scouting- en jongerenorganisaties,
* Speelvoorziening (SFBS)
* Amateurkunst
* Regionale aanvragen zijn ook mogelijk
voorbeeld: Stichting WK Amsterdam, multicultureel voetbaltoernooi Amsterdam

 


.......